Hệ thống trường

 • Campus Trung Sơn
  (Bilingual Programs)

  Phone: (+84) 28 5431 7092
  Hotline: (+84) 977 299 288
  Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn

 • Campus Xuân Thủy
  (Bilingual Programs)

  Phone: (+84) 28 2253 8512
  Hotline: (+84) 0977 299 288
  Email: office38@wonderkids.edu.vn

 • Campus Nguyễn Văn Hưởng
  (Bilingual Programs)

  Phone: (+84) 28 6282 7666
  Hotline: (+84) 977 299 288
  Email: office@wonderkids.edu.vn

 • Campus Tống Hữu Định
  (Montessori Programs)

  Phone: (+84) 28 2253 4999
  Hotline: (+84) 977 299 288
  Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn

 • Campus Phú Mỹ Hưng
  (Montessori Programs)

  Phone: (+84) 28 5414 1416
  Hotline: (+84) 977 299 288
  Email: info@wonderkids.edu.vn

 • Campus Trung Sơn
  (Bilingual Programs)

  Phone:
  Hotline:
  Email:

 • Campus Xuân Thủy
  (Bilingual Programs)

  Phone:
  Hotline:
  Email:

 • Campus Nguyễn Văn Hưởng
  (Bilingual Programs)

  Phone:
  Hotline:
  Email:

 • Campus Tống Hữu Định
  (Montessori Programs)

  Phone:
  Hotline:
  Email:

 • Campus Phú Mỹ Hưng
  (Montessori Programs)

  Phone:
  Hotline:
  Email: